Význam judikatúry a vyhľadávanie súdnych rozhodnutí

Od zákona či inej právnej normy sa vyžaduje, aby bola všeobecne záväzná, pri rozhodnutiach sa vychádza z predpokladu, že rozhodnutie súdu nemôže nikdy byť všeobecne záväzné, pretože pôsobí medzi účastníkmi konania (inter partes).

Aj napriek tomu, že súdne rozhodnutia nie sú všeobecne právne záväzné pre ďalšie rozhodnutia súdov v obdobných prípadoch, platí, že rozhodnutie súdu by malo byť tzv. predvídateľné.

Ústavný súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti už viackrát vyslovil, že k imanentným znakom právneho štátu patrí neodmysliteľne aj princíp právnej istoty (napr. PL. ÚS 36/95), ktorého súčasťou je tiež požiadavka, aby sa na určitú právne relevantnú otázku pri opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď (napr. I. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a II. ÚS 80/99). Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju nemožno objektívne a rozumne odôvodniť, je ústavne neudržateľná (m. m. PL. ÚS 21/00, PL. ÚS 6/04, III. ÚS 328/05).

Fakticky sa súdy pri rozhodovaní riadia rozhodnutiami najmä najvyšších súdov, či už je to Najvyšší súd SR, ale aj Najvyšší súd ČR, Najvyšší správny súd ČR, t. j. judikátmi. Rozhodnutia súdov alebo judikáty teda dotvárajú právo a vypĺňajú jeho medzery.

Do rozsiahlej databázy rozhodnutí súdov v produkte EPI Rozhodnutia súdov na portáli www.epi.sk pravidelne pridávame rozhodnutia uverejnené v odbornom časopise Justičná revue, v Zbierkach stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR i nálezy Ústavného súdu SR.

Na portáli www.epi.sk nájdete aj rozhodnutia českých a európskych súdov (Najvyšší súd ČR, Ústavný súd SR, Najvyšší správny súd ČR, Európsky súd pre ľudské práva, ESĽP – Veľká Komora, Európsky súdny dvor).

Rozhodnutia môžete vyhľadať fulltextovo alebo pomocou rôznych kritérií vo vyhľadávacom formulári. Rozhodnutia publikované v oficiálnych zbierkach jednotlivých súdov, ako aj ďalšie judikáty starostlivo vybrané odborníkmi z rôznych oblastí práva majú právnu vetu, tzv. meritum veci.

Zakúpením prístupu získate viac ako 214 000 rozhodnutí súdov. Môžete vyhľadávať medzi všetkými rozhodnutiami alebo len medzi rozhodnutiami jedného súdu, či kombináciami zvolených súdov.

Rozhodnutia súdov sú pridanou hodnotou produktu EPI Zbierka zákonov – zobrazujú sa pri tom ustanovení právneho predpisu, ktorého sa týkajú (po rozkliknutí ikony RS). Táto funkcionalita vám výrazne uľahčí prácu s právnym predpisom a judikátmi.

Čo všetko vám sprostredkujú advokátske kancelárie?

Advokátske kancelárie predstavujú vskutku zaujímavé inštitúcie, poskytujúce komplexné právne služby pre mnohých potenciálnych zákazníkov či klientom. My sa na ich činnosť skúsime pozrieť z pohľadu podnikateľov či vlastníkov rôznych obchodných spoločností, ktorí pri svojich aktivitách potrebujú dokonale poznať platné právne normy. Preto by vás ako podnikateľov možno zaujímalo, čo všetko vám dokážu právnici z advokátskych kancelárii sprostredkovať. Jedná sa predovšetkým o komplexné právne služby nielen v rámci poznania platného práva, ale aj pri rôznych komplikovaných okamihoch akými sú súdne spory či rôzne zdĺhavé obchodné jednania. Konkurencia na trhu je veľmi silná a preto sa môže pokojne stať, že pretrvávajúci spor s obchodnými protivníkmi môže byť taký nepríjemný, že pre jeho vyriešenie musí prísť na scénu špecializovaná advokátska kancelária. Určite nepodceňujte potrebu využívania advokátskych kancelárii pri svojom podnikaní, ich pomoc sa vám raz zaiste môže zísť!uradny-preklad

Chcete predať podnik? Na internete to dokážete výhodne!

Podnikateľský život niekedy nie je jednoduchý a cesta ku úspechu často nie je priamočiara a bez prekážok. Často prichádzajú nielen vzostupy, ale aj väčšie či menšie pády a úlohou vás ako podnikateľov je dokázať ich zvládnuť a vyrovnať sa s nimi. Čo napríklad robiť, ak sa nachádza váš podnik v nelichotivej situácii a vy ju musíte urýchlene vyriešiť? Ak vás trápia veľké dlhy či problémy s financovaním, tak najlepším riešením tejto situácie pre vás bude predaj podniku do rúk nového majiteľa. Vďaka internetu na tejto operácii ani nemusíte veľmi prerobiť – dopyt po spoločnostiach je tam totiž široký a pravdepodobnosť výhodného odpredaja je pomerne vysoká. Stačí si podať inzerát či navštíviť spoločnosti realizujúce následný predaj podnikov do rúk úplne iných majiteľov – a určite sa spolu rozumne dohodnete. Pri pohľade na predpokladaný vývoj hodnoty podniku a aktuálne cenové relácie na trhu následne budete môcť najlepšie posúdiť, či sa tento predaj skutočne oplatil a priniesol želané zisky a výsledky.

 

Problémy s doručovaním písomností

Stalo sa Vám, že ste dodali tovar zákazníkovi na faktúru, pričom zákazník faktúru nezaplatil po lehote splatnosti? Nepodarilo sa Vám doručiť mu výzvu na adresu jeho sídla/bydliska?

Odmieta Váš nájomník prevziať zásielku s výpoveďou nájomnej zmluvy?

Vracia sa Vám zásielka z pošty ako neprevzatá v odbernej lehote?

Ak ste na ktorúkoľvek z doterajších otázok odpovedali „áno“ pravdepodobne ste sa stali terčom pokusu o vyhnutie sa splneniu povinnosti dlžníka splatiť dlh pomocou vyhýbania sa doručeniu poštovej zásielky. V poslednom čase sa často stretávame na stránkach právnej poradne s rovnakým problémom.

Je potrebné dôsledne rozlišovať medzi doručovaním písomnosti, ktorej odosielateľ je súd či iný štátny orgán alebo je ním súkromná osoba. Častá chyba sa stáva, keď písomnosť odoslanú súkromnou osobou považuje táto osoba za doručenú aj v prípade, keď k doručeniu vôbec nedošlo. Jedná sa o tzv. fikciu doručenia, ktorá však platí len v prípade doručovania podľa Občianskeho súdneho poriadku. V prípade doručovania podľa občianskeho práva hmotného nemožno o fikcii doručenia hovoriť, kým sa na tejto fikcii strany výslovne nedohodli.

Z tohto dôvodu odporúčame, aby zmluvné strany vo svojej zmluve osobitne upravili spôsob doručovania písomností v súvislosti s ich zmluvným vzťahom. Stačí napr. odkázať na príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, dohodnúť si napr. doručovanie emailom, SMS-kou a pod.

Ak sa Vám stalo, že zásielka nebola úmyselne prevzatá na pošte, pretože napr. adresát tušil Váš zámer v nej obsiahnutej, a nemáte v zmluve osobitne ustanovené podmienky doručovania, nezúfajte. Súdna prax sa postupne približuje k teórii dispozície, t.j. ak odosielateľ odoslal zásielku na adresu, na ktorej sa adresát udržiava, dostala sa zásielka do jeho sféry vplyvu (kedykoľvek si ju mohol vyzdvihnúť na pošte), pričom sa tak mohol oboznámiť s jej obsahom. Jedná sa teda o akúsi analógiu fikcie doručenia. V takom prípade stačí preukázať odoslanie zásielky napr. podacím lístkom na pošte.

Ostáva len dúfať, že s touto teóriou sa stotožnil aj sudca na súde v prípade Vášho sporu.

Zdroj: tím http://www.pravneforum.sk

Pri neúspešnom vymáhaní peňazí pomôžu exekútori

S týmto problémom sa stretáva mnoho Slovákov, a možno sa už prihodil i Vám – požičiate niekomu peniaze alebo nehnuteľnosť, a po čase Vám dlžník prestane pôžičku splácať alebo odmieta nehnuteľnosť vrátiť v dohodnutej dobe späť. Tento problém je častý, avšak mnoho z nás naň nevie nájsť adekvátne riešenie. Niektorí sa vrhajú do okamžitého osobného vymáhania dlžných peňazí, druhí sú zase miernejší a čakajú na to, kým sa im peňažné prostriedky opäť vrátia späť. V niektorých prípadoch však neexistuje žiadne schodné riešenie bez použitia vyššej sily, ktorú predstavuje exekútor. Títo väčšinou štátom určení predstavitelia majú právo po povolení súdu exekučnou cestou vymáhať dlh od dlžníka V praxi ide o to, že exekúciou majetku dlžníka získajú dostatočné finančné prostriedky pre uspokojenie danej pohľadávky či dlhu. Zoznam exekútorov nájdete na internete, pričom ich môžete využiť pri riešení svojich dlhov či pohľadávok.

Predaj firmy by ste mali uskutočniť v správnom momente

predaj firmySvoju podnikateľskú činnosť realizujú ľudia s rôznymi zámermi – niekedy im ide o vybudovanie dlhodobo prosperujúcej rodinnej firmy, v druhom rade často mieria svoje podnikateľské aktivity tak, aby svoju firmu po určitom období so ziskom predali. Práve predaj firmy je častým zdrojom príjmov podnikateľov, avšak mali by myslieť na vhodné načasovanie tohto kroku. Tento akt predaja je najvhodnejšie učiniť vtedy, keď je trhová cena čo najvyššia a podnikateľ vie, že týmto úkonom získa určité finančné prostriedky. Všetko je však samozrejme o vzťahu ponuky a dopytu – dopyt zo strany kupujúcich bude po prosperujúcich firmách so snahou o čo najnižšiu predajnú cenu, ponúkajúci zase budú chcieť cenu čo najviac navýšiť. Pokiaľ sa snažíte Vašu firmu predať, tak by ste hlavne mali konať s rozvahou a vyčkať na ten najvhodnejší moment pre toto náročné rozhodnutie! Sme presvedčení, že trpezlivosť a rozvaha sa Vám v tomto prípade rozhodne vyplatia a prejavia sa vo vyššej predajnej cene.

Úradný preklad nechajte na jazykového odborníka

uradny-prekladMožnosti študovať a pracovať za hranicami už dávno nie sú žiadnou novinkou. V spojitosti s nimi je však potrebná daná dokumentácia a doklady či už rôzne iné osvedčenia. Pochopiteľne sa tak jedná o úradné tlačivá, ktorým prislúcha určitá vážnosť. Chystáte sa za niektorou zo zmieňovaných možností do anglicky hovoriacich krajiny, a už teraz vám tieto “papiere” spôsobujú stres?

Continue reading “Úradný preklad nechajte na jazykového odborníka” »

Spôsoby vymáhania pohľadávok

vymáhanie pohľadávok - službyNeuhradené pohľadávky vždy predstavujú problém. Prinútiť dlžníka k uhradeniu dlhov je niekedy bez pomoci vymáhacej spoločnosti nemožné. Vymáhanie dlhov možno vykonávať rôznymi spôsobmi. Zvyčajne ide o mimosúdne vymáhanie peňazí, súdne vymáhanie, exekučné inkaso a vyhlásenie konkurzu.

Mimosúdne vymáhanie je zvyčajne prvým krokom, ako vymôcť neuhradené pohľadávky. Vymáhanie pohľadávok v sebe zahŕňa upomienky, emaily, telefonický kontakt s dlžníkom. Ak je však dlžník neprístupný a mimosúdne vymáhanie peňazí je neefektívne, je nutné pristúpiť k súdnemu vymáhaniu dlhov.

Continue reading “Spôsoby vymáhania pohľadávok” »

ePredpisy.sk – legislatívny monitoring

Portál ePredpisy.sk sa venuje sledovaniu legislatívneho procesu v Slovenskej republike, a tood ich prerokovávania v rámci vlády (medzirezortné pripomienkové konanie), cez ich prerokovávanie v parlamente, až po ich uverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Predpisy nie sú len mechanicky registrované a zatrieďované. Sú spracovávané a ich obsah je sprehľadnený do takej podoby, aby užívateľ portálu mal rýchly prehľad a orientáciu v rámci daného predpisu. Toto je dosiahnuté jednak používaním legislatívnych skratiek, jednak spracovaním predpisov do infotabuliek (poskytuje krátky prehľad obsahu predpisu) a tabuliek zmien (poskytuje porovnanie pôvodnej právnej úpravy s novonavrhovanou alebo novou právnou úpravou).

Užívateľom šetrí čas nielen prehľadné spracovanie, ale aj možnosť, bez akejkoľvek ich aktívnej vyhľadávacej činnosti, byť informovaný formou e-mailových newslettrov automaticky zasielanými do ich elektronickej schránky. Bezplatné notifikácie poskytujú len informácie o predpisoch publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Platená služba Právny spravodaj umožňuje získať prehľad o tom, čo v sledovanom období bolo jednak publikované v Zbierke zákonov, aké sú nové predpisy v legislatívnom procese, nové vydania právnických periodík (s uvedením obsahu a aktívneho odkazu), nové predpisy Európskej únie, nové rozhodnutia súdov SR a ČR, nové vydania Finančného spravodajcu. Nezanedbateľnou a užívateľsky úspešnou v rámci Právneho spravodaja je aj rubrika venovaná novo vyhláseným konkurzom a reštrukturalizáciám, v ktorej sa uvádzajú všetky subjekty, na ktoré bol v sledovanom období vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné alebo konkurzné konanie, u ktorých je povinnosť prihlásiť si pohľadávku, subjekty, ktoré zanikajú v dôsledku zlúčenia. Užívateľom tejto sekcie sa nestane, že im unikne subjekt voči ktorému evidujú svoje pohľadávky.

Portál pritom denne prináša aktuálne správy týkajúce sa právneho života a právnych predpisov, a to aj formou čitateľsky populárnych blogov o práve.

ePredpisy.sk